English
  您当前位置:首页 > 董事长致辞

Meinolf Mr Chairman

         美诺福副董事长致辞

      

           

         追求完美 · 信守承诺 · 共享幸福


         尽我所及,对我们员工负责、对我们产品负责、对我们社会负责。

 

        尽我们所及,更大程度上能影响和改变世界、成就更多人、创造更多客户价值,将科技美带入生活。